Trainingen

Werken met baby's

De training ‘Werken met baby’s’ is gericht op de rol van de pedagogisch medewerker die zij heeft bij het welbevinden en ontwikkeling van baby’s. De pedagogisch medewerker krijgt meer kennis en inzicht hoe je de ruimte kunt inrichten en te kijken naar de ruimte door de ogen van baby’s. Welke activiteiten geschikt zijn, hoe de pedagogisch medewerker baby’s in hun ontwikkeling stimuleren en welke materialen zij hiervoor kunnen gebruiken. Hoe langrijk is de communicatie naar baby’s, en het ondersteunen van de interacties tussen de kinderen. In de training wordt ingezoomd op het stressniveau van baby’s, en nieuwe inzichten op het gebied van hersenontwikkeling. De Pedagogisch medewerker leert kijken naar de samenwerking met collega’s, structuur aanbieden aan baby’s en het contact onderhouden met ouders. Hierbij staat het welbevinden van de baby centraal. Er is een gevarieerd aanbod van theorie, praktijkgerichte opdrachten en het bekijken van filmfragmenten. Na deze training is het werken met baby’s professioneler, efficiënter en waardevoller. De verworven vaardigheden zijn direct in de praktijk toe te passen. 

De training bestaat uit:

 • 8 groepsbijeenkomsten van 3 uur.
 • Huiswerk na iedere bijeenkomst.(verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)

Iedere deelnemer ontvangt: 

 • Boek: Werken met baby’s in een groep.

Certificaat:

Bij 80% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname uit naam van Nederlands Jeugdinstituut.

Vanaf 2018 moeten kinderopvangorganisaties aan de slag met het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen. Er geldt een ingroeiperiode van vijf jaar. Dit is één van de eisen uit de Wet IKK. De training ‘Werken met baby’s’ voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. www.fcb.nl

 

Ruimte voor baby's

Hoe geef je ruimte aan baby’s ? En wil je de kwaliteit van de babygroep verhogen? De training ‘Ruimte voor baby’s’ vraag specifieke vaardigheden, kennis en gedrag van de pedagogisch medewerker. Door het gedrag van een baby goed te kunnen analyseren en te interpreteren, weet de pedagogisch medewerker welke behoefte een baby heeft en kan hier adequaat op reageren. Wat hebben baby’s nodig om zich fijn te voelen in de groep? Hoe kun je stress verminderen of vermijden? Welke bijdrage kan de pedagogisch medewerker   leveren aan de ontwikkeling van baby’s. Welke materialen geven een uitdaging en past bij de ontwikkeling van de baby. Hoe versterkt de pedagogisch medewerker de samenwerking met de ouders en wat is het belang hiervan? Hoe langrijk is de communicatie naar baby’s, en het ondersteunen van de interacties tussen de kinderen. De Pedagogisch medewerker leert kijken naar de samenwerking met collega’s, structuur aanbieden aan baby’s en het contact onderhouden met ouders. Hierbij staat het welbevinden van de baby centraal. Er is een gevarieerd aanbod van theorie, praktijkgerichte opdrachten en het bekijken van filmfragmenten. Na deze training is het werken met baby’s professioneler, efficiënter en waardevoller. De verworven vaardigheden zijn direct in de praktijk toe te passen.

De training bestaat uit:

 • 5 groepsbijeenkomsten van 3 uur.
 • Na iedere bijeenkomst een e learning module 
 • Huiswerk na iedere bijeenkomst. (Verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)

Iedere deelnemer ontvangt: 

 • Werkmap met literatuur en opdrachten.

Certificaat:

Bij 80% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname uit naam van Werkenleren.
 

Dit is één van de eisen uit de Wet IKK. De training ‘Ruimte voor baby’s’ voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. www.fcb.nl

 

Oog voor interactie

In de training oog voor interactie staan taal en interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker centraal. Er is een gevarieerd aanbod van theorie, praktijkgerichte opdrachten en het bekijken van filmfragmenten. De pedagogisch medewerker neemt zelf gemaakte film opname van eigen handelen uit de praktijk mee. Samen met de trainer kijken de pedagogisch medewerkers naar zichzelf en anderen om te ontdekken waar hun kracht zit in het contact met kinderen en op welke punten nog verbetering mogelijk is.

Goede interactie vraagt de pedagogisch medewerker na te denken over: hoe communiceer ik, wat communiceer ik en wanneer communiceer ik?
Het geeft de pedagogisch medewerker kennis, inzicht in het eigen handelen en het versterkt de interactievaardigheden tussen pedagogisch medewerker en kind. Daardoor wordt het werken met kinderen professioneler, efficiënter en waardevoller. De verworven vaardigheden zijn direct in de praktijk toe te passen. 

De training bestaat uit:

 • 6 groepsbijeenkomsten van 3 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken).
 • 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)
 • Individueel coachingsgesprek met de trainer op het werk (na de derde bijeenkomst)
 • Eindpresentatie

Iedere deelnemer ontvangt: 

 • Boek interactievaardigheden  “Een kindvolgende benadering”.

Certificaat:

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvangt de deelnemer een certificaat.
 

VVE Piramide

VVE Piramide is een voor- en vroegschoolse programma dat gebruikt wordt door pedagogisch medewerkers en leerkrachten om jonge kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Piramide wordt toegepast op kinderdagverblijven, peuterspeelscholen en in het basisonderwijs tot 7 jaar.  Met Piramide stimuleert de pedagogisch medewerker jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide werkt met diverse thema’s, is zowel individueel als groepsgericht in te zetten, uitdagende spelactiviteiten, leren spelen, observatie en toetsing, interactief voorlezen en alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Met de basistraining VVE module 1 heeft de medewerker kennis en inzicht en is in staat dit in de praktijk toe te passen. Het levert de medewerker plezier, profijt en professionaliteit op.  

De training bestaat uit:

 • Module 1 en 2
 • 12 groepsbijeenkomsten (per module) van 3,5 uur.
 • Huiswerk en het maken van een portofolio.
 • Individueel coachingsgesprek met de trainer.

Certificaat:

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname uit naam van OinO
Ik ben een gecertificeerd Piramide trainer en ik heb veel ervaring met het opleiden van teams en individuele medewerkers.
Bij het succesvol afronden van deze cursus zijn de pedagogische medewerkers en leerkrachten start bekwaam voor het toepassen van de VVE Piramide methode. 

 

VVE Uk & Puk

Uk & Puk is een VVE-programma voor kinderen van 0-4 jaar.  Spelen is ontdekken en groeien. Daarom staat spelen centraal bij Uk & Puk. Alle activiteiten uit het programma zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hiermee leren peuters nieuwe vaardigheden. De activiteiten stimuleren de sociaal-emotionele vaardigheden, de motorische en zintuiglijke vaardigheden en de spraak- en taalvaardigheid van kinderen. Daarbij staat de handpop Puk centraal. Puk is de schakel tussen de kinderen en de pedagogisch medewerker. Iedere zes weken diep je een thema uit, waarin je leert hoe je kinderen spelenderwijs kansen biedt om leerervaringen op te doen. De thema’s die hierbij zijn gekozen, liggen dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen.

 

De training bestaat uit:

 • 13 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur.
 • QuickScan
 • 6 coachbezoeken op locatie
 • Huiswerk en het maken van een portofolio.

Certificaat:

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname uit naam van CED.
Ik ben een gecertificeerd Uk & Puk trainer en ik heb veel ervaring met het opleiden van teams en individuele medewerkers.
Bij het succesvol afronden van deze cursus zijn de pedagogische medewerkers en leerkrachten start bekwaam voor het toepassen van de VVE Uk & Puk methode. 

VIB

Video interactie begeleiding is een methode waarbij de pedagogisch medewerker door middel van een video-opnamen gecoacht wordt. De pedagogisch medewerker krijgt inzicht in eigen handelen, vaardigheden en interacties met kinderen en collega’s. Met behulp van de videobeelden kan de pedagogisch medewerker de stappen in het contact per moment volgen en uitwerken. Samen met de coach kijkt de pedagogisch medewerkers naar zichzelf om te ontdekken waar de kracht zit in het contact met kinderen en op welke punten nog verbetering mogelijk is. Het zelfvertrouwen van de pedagogisch medewerker wordt versterkt omdat deze kan zien welke vaardigheden de pedagogisch medewerker al beheerst en welke nog kunnen verbeteren.  Aan de hand van een coachingsgesprek krijgt de pedagogisch medewerker inspiratie, zelfvertrouwen en inzichten en is in staat dit direct in de praktijk toe te passen. De kracht van VIB is het bewust inzien van je eigen kwaliteit en het aanbrengen van verbeteringen.

Werkwijze:

Bij de eerste sessie maak ik een video-opname van ongeveer 5 a 10 minuten van een moment op de groep. Vervolgens bekijken ik samen met de pedagogisch medewerker het filmfragment. Daarna worden de sterke kanten en de ontwikkeling punten helder in kaart gebracht. In een tweede sessie kan de pedagogisch medewerker haar ontwikkel punten laten zien, evalueren en eventueel bijsturen. 

VIB is maatwerk. Kan zowel individueel als in een team ingezet worden.